Mua bộ chứng từ nhập khẩu

Bộ chứng từ thương mại xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ thương mại xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ thương mại xuất nhập khẩu

Hoá đơn thương mại

Hoá đơn thương mại là chứng từ do người bán lập ra yêu cầu người mua trả tiền, theo tổng số tiền được ghi trên hoá đơn. Đây …