Hướng dẫn sử dụng dịch vụ vận tải quốc tế

Bộ chứng từ thương mại xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ thương mại xuất nhập khẩu

Bộ chứng từ thương mại xuất nhập khẩu

Hoá đơn thương mại

Hoá đơn thương mại là chứng từ do người bán lập ra yêu cầu người mua trả tiền, theo tổng số tiền được ghi trên hoá đơn. Đây …

Thời gian chuyển phát nhanh quốc tế

Thời gian chuyển phát nhanh quốc tế

Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Quốc gia Thời gian
(Ngày)
Afghanistan 5-6 East timor 2-3 Liberia 5-6 San Marino 4-5
Albania 4-5 Ecuador